Tag: ยืมเงินทรูมูฟเอช

จะดีกว่าไหม? ถ้าในยามจำเป็นเราสามารถยืมเงินได้โดยการยืมเงิน ไม่มีดอกเบี้ย ให้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขณะนั้นๆ ก็เหมือนการลดภาระค่าใช้จ่ายลงจำนวนหนึ่งๆเลย ...

ถ้าใครที่ใช้เครือข่ายทรูมูฟเอชมานาน ก็จะทราบว่าในอดีตจะมีการยืมเงินทรูมูฟเอช โดยการกดเบอร์ขอยืมเงินเพื่อให้เราได้ใช้งาน ...

แหม่มรีวิว
Logo