พ่อแม่โอนที่ดินให้ลูก 2563 – ขั้นตอน,เอกสาร,ค่าธรรมเนียม-ภาษี,ใช้เวลากี่วัน?

สำหรับบทความนี้เหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมโอนที่ดินให้ลูก เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดขั้นตอนการโอนที่ดินให้ลูกล่วงหน้า เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนที่ดินให้ลูกในกรณีต่างๆทั้งลูกไปเองและมอบอำนาจ ที่สำคัญจะได้ทราบว่ากรณีการโอนที่ดินให้บุตรนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน และภาษีหรือไม่ เท่าไหร่ และใช้เวลาดำเนินการนานมากน้อยเพียงใดค่ะ 🙂 🙂 🙂

เอกสารโอนที่ดินให้ลูก

สำหรับการเตรียมเอกสารหลักฐานในการโอนที่ให้ลูก หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจากพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกัน มีเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งฝ่ายพ่อแม่ และลูกดังนี้

เอกสารที่พ่อแม่เตรียมเพื่อโอนที่ดินให้ลูก จะสามารถแยกออกได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่มาทำเรื่องกันทั้งพ่อและแม่ และกรณีที่มาทำเรื่องคนใดคนหนึ่ง โดยหากมาทำเรื่องกันทั้งพ่อและแม่สิ่งที่ต้องเตรียมมาคือ โฉนดที่ดิน, บัตรประชาชนของทั้งพ่อและแม่, ทะเบียนบ้านของทั้งพ่อและแม่, ใบจะทะเบียนสมรส

ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาให้นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาถูกต้อง, สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถูกต้อง และหนังสือยินยอมคู่สมรสทำนิติกรรม ของผู้ที่ไม่มายื่นเป็นเอกสารประกอบด้วย

สำหรับเอกสารการโอนที่ดินสำหรับลูก ลูกต้องไปด้วยไหมในการดำเนินเรื่องต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ลูกไปทำเรื่องด้วยตนเอง และกรณีโอนที่ดินให้ลูกมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปทำแทน โดยมีเอกสารแตกต่างกันดังนี้ หากลูกไปทำเรื่องด้วยตนเอง ก็ให้นำบัตรประชาชน และใบทะเบียนบ้าน

แต่หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำเรื่องแทนจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาถูกต้องของลูก, สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถูกต้องของลูก, บัตรประชาชนของผู้ที่ทำเรื่องแทน, ทะเบียนบ้านของผู้ที่ทำเรื่องแทน และต้องมีใบมอบอํานาจ กรมที่ดิน (ทด21) กรอกเอกสารไปให้พร้อมเพื่อเป็นหลักฐานประ กอบในการโอนที่ดิน

โอนที่ดินให้ลูก ใช้เวลากี่วัน

ในการโอนที่ดินให้ลูกช้า-เร็วขึ้นอยู่กับจำนวนคิวของวันนั้นๆที่เราไปดำเนินการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม.โดยประมาณ ก็สามารถทำเรื่องเสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียวเท่านั้น จึงแนะนำว่าให้ไปเร็วๆจะได้คิวแรกๆไม่ต้องรอนานในการดำเนินเรื่องแต่ละขั้นตอน และหากมีเอกสารที่ผิดพลาดจะได้มีเวลาในการกลับไปเอาเอกสาร หรือทำเรื่องต่อได้ในช่วงบ่าย

ขั้นตอนการโอนที่ดินให้บุตร

ขั้นตอนการดำเนินก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการโอนที่ดินในกรณีอื่นๆมากนัก เพียงแต่ผู้ที่ไปดำเนินเรื่องด้วยกันคือพ่อแม่ และลูกตัวเอกสารจึงอาจจะต้อง

  1. ไปหยิบบัตรคิวเพื่อรอตรวจเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือบางที่จะหยิบใบคำขอ และแนบกับเอกสารที่เตรียมมาตามข้อมูลข้างต้น
  2. ยื่นเอกสารและใบคำขอ(ถ้ามีให้กรอก)ให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เราเตรียมมา จากนั้นเมื่อถูกต้องครบถ้วนก็จะให้คิวเพื่อไปดำเนินเรื่องต่อที่ฝ่ายชำนาญงาน
  3. เมื่อถึงคิวในการยื่นเรื่องที่ฝ่ายชำนาญงาน ก็จะมีขั้นตอนการลงลายมือชื่อกันทั้งผู้รับ และผู้โอน จากนั้นก็จะทำการประเมินราคาที่ดิน บอกค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้ใบค่าใช้จ่ายรวมเพื่อนำไปจ่ายเงินกับฝ่ายการเงิน
  4. เมื่อชำระเงินกับฝ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จที่ได้ไปยื่นให้ฝ่ายชำนาญงาน ซึ่งใบเสร็จสีฟ้าเจ้าหน้าที่ฯจะเอาให้เรากลับมาคืน ส่วนสีเหลืองจะเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่ฯ
  5. สุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานจะพิมพ์ข้อมูลสลักหลังโฉนด และยื่นให้เราได้ตรวจสอบ เมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยก็เป็นว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินผืนนั้นได้ตกเป็นของลูกเป็นอันสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายการโอนที่ดินให้ลูก

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ลูกที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันจะมี 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% จากราคาประเมิน และอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ผู้ที่จะทำการคำนวนให้เราคือฝ่ายชำนาญงานเพื่อให้ไปยื่นจ่ายเงินที่ฝ่ายการเงินเป็นลำดับต่อไป

ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นในกรณีที่พ่อแม่โอนที่ดินให้ลูก แต่หากมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทจะต้องเสียภาษีในส่วนต่างของ 20 ล้านเพื่อนำมาคิดภาษี 5% ของมูลค่าที่ดินผืนนั้นๆ เช่น มูลค่าที่ดิน 30 ล้านบาท ก็คิดภาษี 5% ของ 10 ล้านเท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อกรมที่ดิน 02-141-5555

แหม่มรีวิว
Logo